top of page

Servicevoorwaarden

inhoud

1. Toepassingsgebied

2. Sluiting van het contract

3. Herroepingsrecht

4. Prijzen en betalingsvoorwaarden

5. Leverings- en verzendvoorwaarden

6. Eigendomsvoorbehoud

7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

8. Inwisselen van cadeaubonnen

9. Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

10. Alternatieve geschillenbeslechting

11. Contracttaal

 

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") van Claudia Delissen, handelend onder "Atelier Claudia Delissen" (hierna "verkoper"), zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van goederen waarmee een consument of ondernemer (hierna "klant" ) is de verkoper betrokken met betrekking tot de goederen die door de verkoper in zijn online winkel worden getoond. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij afgewezen, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Deze voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van vouchers, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

1.3 Een consument in de zin van deze voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer in de zin van deze voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk samenwerkingsverband die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

 

2. Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de onlineshop van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de klant.

2.2 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in de virtuele winkelwagen en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindend contractaanbod in met betrekking tot de goederen in de winkelwagen door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

  • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of

  • door de bestelde goederen bij de klant af te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of

  • door de klant te vragen om te betalen na het plaatsen van zijn bestelling.

Indien er meerdere van de bovengenoemde alternatieven zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat een van de bovengenoemde alternatieven het eerst optreedt. De termijn voor het accepteren van het aanbod begint op de dag nadat het aanbod door de klant is verzonden en eindigt aan het einde van de vijfde dag na het verzenden van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod, met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de contracttekst door de verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. E-mail, fax of brief) naar de klant gestuurd na het plaatsen van zijn bestelling, samen met deze algemene voorwaarden. Bovendien wordt de tekst van het contract gearchiveerd op de website van de verkoper en is deze gratis toegankelijk voor de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde klantenaccount door de bijbehorende inloggegevens in te voeren, op voorwaarde dat de klant een klantenaccount heeft aangemaakt in de gebruikersaccount van de verkoper. online winkel voordat u zijn bestelling verstuurt.

2.5 Voorafgaand aan de bindende indiening van de bestelling via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel om invoerfouten beter te herkennen kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer corrigeren als onderdeel van het elektronische bestelproces met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.6 Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor het sluiten van het contract.

2.7 Orderverwerking en contact worden meestal gedaan via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor het verwerken van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant bij het gebruik van SPAM-filters ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden die met de orderverwerking zijn belast, kunnen worden afgeleverd.

3. Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben in het algemeen recht op een herroepingsrecht.

3.2 Meer gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht is te vinden in het annuleringsbeleid van de verkoper.

4. Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productomschrijving van verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 De betalingsmogelijkheid (en) wordt / worden aan de klant gecommuniceerd in de online winkel van de verkoper.

4.3 Indien vooruitbetaling via bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling direct na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

5. Levering en verzendvoorwaarden

5.1 Levering van goederen vindt plaats op de verzendroute naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het afleveradres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper bepalend.

5.2 Indien het transportbedrijf de goederen terugstuurt naar de verkoper omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt ​​de klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet als de klant niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid of als hij tijdelijk verhinderd is de aangeboden dienst te aanvaarden, tenzij de verkoper de dienst een redelijke termijn van tevoren zou hebben aangekondigd. Dit geldt overigens niet voor de kosten van verzending indien de klant effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Voor de retourkosten geldt dat als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, de bepalingen in het annuleringsbeleid van de verkoper van toepassing zijn.

5.3 Afhalen door de klant in de studio is mogelijk na afspraak.

5.4 Vouchers worden als volgt aan de klant gegeven:

- per email

6. Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper een vooruitbetaling doet, behoudt hij de eigendom van de geleverde goederen totdat de verschuldigde koopprijs volledig is voldaan.

7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1 Als het gekochte artikel defect is, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor defecten van toepassing.

7.2 De klant wordt verzocht bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant hier niet aan voldoet, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8. Inwisselen van cadeaubonnen

8.1 Vouchers die kunnen worden gekocht via de online winkel van de verkoper (hierna "cadeaubonnen" genoemd) kunnen alleen worden ingewisseld in de online winkel van de verkoper, tenzij anders vermeld in de voucher.

8.2 Cadeaubonnen en het resterende saldo van cadeaubonnen kunnen worden ingewisseld tegen het einde van het derde jaar na het jaar waarin de tegoedbon is gekocht. Het resterende krediet wordt tot de vervaldatum bijgeschreven op de klant.

8.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Latere facturering is niet mogelijk.

8.4 Er kunnen meerdere cadeaubonnen worden ingewisseld voor één bestelling.

8.5 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt voor de aankoop van goederen en niet voor de aankoop van andere cadeaubonnen.

8.6 Als de waarde van de cadeaubon onvoldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden worden gekozen om het verschil te verrekenen.

8.7 Het saldo van een cadeaubon wordt niet contant uitbetaald en er wordt geen rente vergoed.

8.8 De cadeaubon is overdraagbaar. De verkoper kan, met vervelende werking, betalingen doen aan de respectieve eigenaar die de cadeaubon inwisselt in de online winkel van de verkoper. Dit is niet van toepassing als de verkoper kennis heeft van of grove nalatige onwetendheid heeft over de niet-autorisatie, de juridische onbekwaamheid of het ontbreken van toestemming van de respectieve eigenaar.

9. Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

 

9.1 Het Duitse recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument niet wordt ingetrokken (gunstigheidsbeginsel).

 

9.2 De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relatie met ons en de bevoegde rechtbank is onze statutaire zetel, voor zover u geen consument maar een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds bent. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of als uw woonplaats of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. De bevoegdheid om in beroep te gaan bij de rechtbank van een andere wettelijke jurisdictie blijft onaangetast.

 

9.3 De bepalingen van het VN-koopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

10. Alternatieve geschillenbeslechting

10.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument is betrokken.

10.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

11. De contracttaal is Duits. 

bottom of page